Leraren tekort!

MijnLeerlijn helpt je school anders te organiseren

Leraren tekort

“MijnLeerlijn heeft ons lerarentekort niet opgelost, maar de leerlingen ondervinden er geen last meer van”

Op 16 december jl. schreef minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer over de planvorming inzake het lerarentekort o.a. het volgende:

Samen met alle partijen zoeken we naar manieren om het onderwijs te organiseren met minder leraren dan we gewend zijn, zonder in te leveren op kwaliteit. Op schoolniveau kan een andere organisatie van het onderwijs helpen. Dat kan onder meer gaan om andere invullingen van onderwijstijd, gebruik van digitale leermiddelen ter ondersteuning van de leraar (zoals digitaal nakijken) en meer variatie in onderwijspersoneel. Daarmee kunnen scholen bovendien zorgen voor maatwerk aan leerlingen, wat de kwaliteit van onderwijs ten goede komt. Dat is goed voor leraar en leerling. 

Download hier de gehele brief.

Wij van MijnLeerlijn.nl werken al een aantal jaren met scholen samen om juist dat te bewerkstelligen.

Daardoor weten we dat er een aantal belangrijke voorwaarden zijn om aan te voldoen, want anders bereikt men juist het tegenovergestelde van wat men wil.

Cruciaal daarbij is om te beseffen waar het grote obstakel ligt bij basisscholen om op een flexibele wijze te kunnen omgaan met een incidenteel of permanent tekort van leraren: Op de meeste basisscholen zijn de leerlingen ingedeeld op basis van 8 verschillende groepen, namelijk van groep 1 tot en met groep 8.

Dat houdt in dat als één leerkracht -voor korte of langere tijd- uitvalt, de leerlingen van zijn klas/groep niet zomaar verdeeld kunnen worden over de andere leraren. Die leraren zijn namelijk bezig met een groep leerlingen, die van een hoger of lager niveau zijn dan de leerlingen uit de klas van de leerkracht, die uitgevallen is.

Door op een slimme wijze de organisatievorm aan te passen kan men beter inspelen op een tijdelijk of permanent tekort aan leraren. MijnLeerlijn biedt daarvoor een onontbeerlijk stuk gereedschap plus de benodigde ondersteuning.

Noodzakelijke componenten

MijnLeerlijn screens

Met onze organisatorische aanpassingen worden scholen flexibelere, waardoor ze beter kunnen inspelen op tekorten aan bevoegde leraren.

  • Met MijnLeerlijn kan effectief lesgegeven worden vanuit leerdoelen in plaats van vast te houden aan de methode.

Hierdoor kan de school vooraf een doelgericht curriculum opstellen. Daarmee kan veel onderwijstijd worden gewonnen. Methodes bieden namelijk meer dan nodig is op basis van de SLO-Kerndoelen.

De school kan desgewenst met behulp van MijnLeerlijn inzicht krijgen in de methodes en zo het overbodige deel uitfilteren. Zo krijg je inzicht op het aanbod en je ziet gelijk welke doelen bij welk referentieniveau horen.

  • MijnLeerlijn stelt leerkrachten in staat om doelgericht instructies te geven aan verschillende niveaugroepen.

Daardoor kunnen andere leerkrachten of onderwijs-assistenten grotere groepen leerlingen begeleiden bij het verwerken en inoefenen van de lesstof. MijnLeerlijn zorgt ervoor dat dit hele proces het voor iedereen inzichtelijk blijft.

  • Met behulp van MijnLeerlijn kunnen niveaugroepen flexibel samengesteld worden aan de hand van vraag en aanbod. Leerlingen die het al kunnen leren verder, terwijl anderen extra oefen- of instructietijd krijgen.
  • MijnLeerlijn biedt schoolbreed inzicht in de voortgang van alle leerlingen binnen het curriculum van de school. Hierdoor kan er groepsdoorbroken samengewerkt en lesgegeven worden, waardoor beter ingespeeld kan worden op tijdelijke of permanente tekorten van leraren.
  • MijnLeerlijn zorgt voor een verlaging van de administratie-lasten doordat MijnLeerlijn naast je administratie, leerdoelensysteem, leerlijn ook je groepsplan en individueel leerplan is. Dit soort extra documenten zijn daardoor verleden tijd.

MijnLeerlijn

MijnLeerlijn is ontwikkeld op basis van de wensen en ervaringen van scholen en leraren.  Het is erop gericht om zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen de onderwijstijd van de beschikbare leraren en de onderwijsvraag van de leerlingen.

De kern van MijnLeerlijn is het inzicht dat het per leerling geeft van de leerdoelen waarmee de school bezig is op basis van hun curriculum. Daarbij zijn van de meeste methoden die op scholen worden gebruikt, de leerdoelen al in het systeem opgenomen.

Het is een systeem dat door leraren gebruikt kan worden op ieder digitaal device. Ook zijn er optionele modules voor portfolio’s van leerlingen en toegang voor leerlingen en ouders tot het systeem.

Plus een intelligent roosterprogramma, dat aan de hand van de onderwijsvraag van de leerlingen en het beschikbare leraren aanbod het best passende rooster maakt. Waarbij het rooster nog op dagbasis aangepast kan worden als er een leraar wegens ziekte uitvalt.

Dat betekent niet dat er één standaardoplossing is. Wij begeleiden scholen bij het vaststellen van hoe zij, gegeven de huidige manier van werken op hun school, het aantal leerlingen en het aantal leerkrachten, een andere manier van werken kunnen invoeren.

Cruciaal daarbij is het curriculum waarmee ze werken/willen werken.  Vanuit dat inzicht kan je pas aan je organisatiemodel gaan veranderen.

Eigenaarschap

MijnLeerlijn biedt leerkrachten het juiste inzicht in het curriculum. Hierdoor worden leerkrachten curriculum bewuster en ontstaat er meer eigenaarschap. Door de leerlijnen en leerdoelen te delen met de leerlingen wordt er bij hen ook eigenaarschap gecreëerd. Leerlingen ontvangen een persoonlijk leerdoelen plan op basis van dit curriculum.

Hierin kunnen leerlingen zien aan welke leerdoelen hij/zij moeten werken, wat de status is van deze leerdoelen en welke stappen er gezet moeten worden om deze leerdoelen te behalen. Eigenaarschap begint dus bij de leerkracht.

Blog

Ga naar onze blog om de laatste artikelen te lezen.

Start vandaag nog met MijnLeerlijn

Probeer de software twee maanden gratis.

© 2019 Alle rechten voorbehouden | Onderdeel van sCoolsuite B.V. | Privacy policy