Verhalen uit de praktijk en over de begeleiding en software van MijnLeerlijn.

Geef met Leerdoelgericht Onderwijs invulling aan het Nationaal Programma Onderwijs.

Door de overheid is het Nationaal Programma Onderwijs opgesteld. Er komt 8,5 miljard euro (ca. € 700,- per leerling) beschikbaar om de komende twee schooljaren leervertraging op te vangen en in te lopen. Daarbij staat de ontwikkeling van iedere leerling, het verhogen van de interne kwaliteit en duurzaamheid van de inzet centraal.

 

Iedere school is verplicht om een scan te maken op leerlingniveau en de behoeftes van leerkrachten qua ondersteuning en expertise in kaart brengen. Op basis van de scan bepaalt de school welke effectieve interventies er nodig zijn. Met het landelijke keuzemenu worden scholen op weg geholpen in de mogelijke interventies. Dit alles moet opgenomen worden in het schoolplan voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023.

Onze adviseurs hebben onder andere overleg gehad met het ministerie van onderwijs over Leerdoelgericht Onderwijs. Daaruit blijkt dat Leerdoelgericht Onderwijs een goede interventie is voor zowel het directe onderwijs aan de leerling als het verhogen van de onderwijskwaliteit op de lange termijn. De grootste pijlers waar je aan werkt zijn namelijk; effectieve onderwijstijd, werken aan en zicht op de leerlijn van iedere leerling, curriculum bewustheid en professionalisering van leerkrachten.

De verwachte interventies in het keuzemenu, gebaseerd op het onderzoek van het EDF (education en downment foundation), kunnen daarbij ingezet worden. Denk daarbij aan; feedback geven op het (gehele) leerproces in plaats van het resultaat en metacognitie en zelfregulatie door leerlingen te betrekken en onderdeel te maken van het lesaanbod.

Leerdoelgericht Onderwijs biedt aanknopingspunten om andere benodigdheden effectief in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan; didactisch handelen, extra handen in de klas en digitale leermiddelen.

Met de expertise en ervaring van MijnLeerlijn kunnen wij samen met je school(bestuur) de analyses en interventies verwerken in het schoolplan. Leerdoelgericht Onderwijs is daarbij het uitgangspunt en alle interventies, wensen en ideeën worden meegenomen.

Graag delen wij onze kennis en de uitgangspunten van het Nationaal Programma Onderwijs en bespreken vrijblijvend de mogelijkheden van Leerdoelgericht Onderwijs. Aangezien het plan, met goedkeuring van de medezeggenschapsraad, voor de zomervakantie ingediend moet worden, kunnen we direct aan de slag.

Maak nu een (online) afspraak met één van onze adviseurs.

Download hier de brochure.

Als eerste op hoogte zijn van de ontwikkelingen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Alles wat je nu moet weten over het Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van onderwijs (OCW) heeft in februari het Nationaal Programma Onderwijs bekend gemaakt. Daarin is 8,5 miljard euro beschikbaar gemaakt voor het funderend onderwijs. Eind maart kregen de scholen de aanvullende brief met meer informatie. Op deze pagina geven we de tot nu toe bekende informatie weer en laten we zien hoe Leerdoelgericht Onderwijs en MijnLeerlijn je kan helpen.

April 2021 – De school voert een eigen scan uit

Met de scan analyseert de school op leerling- en schoolniveau de problemen en behoeftes. Dat kan op basis van bestaande middelen in de school zoals; leerlingvolgsysteem, zorgstructuren en vanuit de ouders. De leergebieden zijn bij de analyse het uitgangspunt en richten zich op drie specifieke onderdelen; leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en het welbevinden van de leerling. De scan moet ook inzicht geven in de ondersteuning of vraagstukken van de leerkrachten. Het uitvoeren van deze scan is verplicht gesteld door OCW en er moet op hoofdlijnen uitzet worden.

Mei 2021 – Schoolplan opstellen

In april stelt OCW een keuzemenu beschikbaar met bewezen effectieve interventies voor de school(besturen). Op basis van de eerder uitgevoerde scan bepaalt de school welke interventies nodig zijn. Deze moeten gericht zijn op het directe onderwijs aan de leerling en op het verhogen van de onderwijskwaliteit op de lange termijn. Het plan wordt vervolgens afgestemd met de medezeggenschapsraad. De genomen interventies dienen gemonitord te worden door de school en medio 2022 zullen de effecten zichtbaar gemaakt worden in een tweede scan.

Juni 2021 – Beschikbare gelden

De huidige verwachting is dat er een bedrag van € 700,- per leerling beschikbaar komt. In juni volgt er meer informatie en duidelijkheid over het definitieve bedrag dat, afhankelijk van leerlingen met een hoger risico, hoger uit kan vallen.

MijnLeerlijn kan helpen bij de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs

Met de expertise en ervaring van MijnLeerlijn kunnen wij samen met je school(bestuur) de analyses en interventies verwerken in het schoolplan. Leerdoelgericht Onderwijs is daarbij het uitgangspunt en alle interventies, wensen en ideeën worden meegenomen.

Graag delen wij onze kennis en de uitgangspunten van het Nationaal Programma Onderwijs en bespreken vrijblijvend de mogelijkheden van Leerdoelgericht Onderwijs. Aangezien het plan, met goedkeuring van de medezeggenschapsraad, voor de zomervakantie ingediend moet worden, kunnen we direct aan de slag.

Geef met Leerdoelgericht Onderwijs van MijnLeerlijn als interventie, invulling aan het Nationaal Programma Onderwijs. Lees hier wat wij voor je school(bestuur) kunnen betekenen.

Download hier de brochure

 

In de onderstaande tijdlijn van OCW zijn de verwachtingen richting de scholen voor de komende maanden beschreven.

 

Laat zien wat ze leren en maak je onderwijstijd effectief

Bij Leerdoelgericht Onderwijs kan je de leerlingen laten zien wat ze gaan leren. Dit kan op verschillende manieren zoals in de software van MijnLeerlijn.

Leerlingen vinden het fijn om te weten wat er komen gaat en maakt hen betrokken. Daarnaast maakt het behalen van specifieke leerdoelen ze heel bewust van het feit dat ze aan het leren zijn. Dit biedt ook mogelijkheden om ouders meer inzicht te geven in het leerproces van de leerling.

Met concrete leerdoelen en een overzichtelijke leerlijn kun je effectief werken. Op basis van voortgang bepaal je welke leerlingen toe zijn aan de volgende stap in het leerproces. Je kunt leerlingen meer leertijd geven in de leerdoelen die lastig zijn of juiste uitdagende leerdoelen geven als het kan.

Het Gouden Curriculum zorgt voor meetbare leerdoelen waardoor je beter kan inspelen op de behoefte van het de groep, het niveau of de leerling.

De methode als organisatiemodel en de leerkracht als uitvoerder is dat wat je will

De methode als organisatiemodel en de leerkracht als uitvoerder, is dat wat je wil?

Een methode is een impliciet organisatiemodel. Dit betekent dat de maker, de auteur, de volgorde vooraf heeft vastgesteld. Er is weinig ruimte voor inbreng en aanpassing door de leerkracht. Daarbij is het bijhouden en het zelf keuzes maken in de lessen een bewerkelijke taak.

De methodemaker heeft de doelen over de basisschoolperiode verdeeld. Vaak worden deze ook per les, periode en leerjaar beschreven. Als leerkracht geeft dit een stukje veiligheid en kun je er vanuit gaan dat je aan het einde van het schooljaar, als het boek ‘uit’ is, alle doelen behandeld hebt. Aan de andere kant ontnemen methodes het zicht op de leerdoelen en het leerproces van de leerling. De regie ligt bij het volgen van de methode namelijk bij… de methodemaker. Toch wil je als leerkracht niet enkel de overbrenger van de handleiding zijn. Als leerkracht werk je dagelijks met je leerling en weet je wat er nodig is.

De leerkracht kan zijn verantwoordelijkheid nemen als er een helder zicht is op de leerdoelen per periode en leerjaar. Wanneer je de leerlingen hierin betrekt vergroot dit de motivatie om de leerdoelen te behalen. Met inzicht en overzicht kan de leerkracht beter inschatten of het onderwijs op niveau is. Daarbij is er meer ruimte voor eigen inbreng en aanpassing zoals het weglaten van opdrachten of juist het toevoegen van extra’s.

Een willekeurige methode biedt gemiddeld 30% meer lesstof aan dan in dan in de einddoelen (kerndoelen en referentieniveaus) staat beschreven. Neem daarbij dat de methode is gemaakt voor de gemiddelde leerling en de aan de hand van de keuzes van het auteursteam. In de klas betekent dit dikwijls dat de sterke leerling te veel en de zwakke leerling juist te weinig leer- en oefentijd krijgt.

Vanuit het Gouden Curriculum gebruik je de methode of adaptieve software als oefenmiddel en toetsing bij het lesgeven. Je zet het doelgericht in en niet langer als verplichte oefenstof.

Is de LVS toets (zoals CITO, IEP, DIA, BOOM) een doel of juist een middel op je basisschool?

Tot grote vreugde van heel veel kinderen en ouders. In onze gesprekken en contacten met de scholen kwamen ook de LVS (leerlingvolgsysteem) toetsen ter sprake. Normaal worden deze in januari / februari afgenomen. Dat kon nu niet door het thuisonderwijs en de vraag is of je ze nu wel af moet nemen. Voor de duidelijkheid is een LVS toets niet verplicht voor een school, enkel de eindtoets van jaargroep 8.

De ene school gaf aan hem gelijk de eerste week af te nemen terwijl de ander wacht tot na de voorjaarsvakantie of hem deze keer overslaat. Maar die laatste zijn wel de uitzonderingen.

Nu zien wij van MijnLeerlijn veel vragen en opmerkingen van ouders voorbij komen waarom de kinderen zo snel toetsen moeten maken. Dit geeft aan dat ouders onvoldoende geïnformeerd worden door de school over de reden van deze afname. Dus misschien moet die ene ouder de vraag stellen: Waarom nemen jullie als school nu de LVS toets eigenlijk af?

Het antwoord op deze vraag zal laten zien of de toets echt een middel is of een doel is geworden. De meest gegeven antwoorden zullen één van deze twee strekkingen hebben:

1: De toets wordt afgenomen omdat we ieder half jaar een rapport meegeven aan de kinderen. Daarin willen we laten zien waar de leerlingen staat ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Echter doen we niet veel met de resultaten en gaan we na de toets verder waar we zijn gebleven in de methode.

2: We nemen gelijk de toets af of een indicatie te krijgen waar de leerlingen na het thuisonderwijs staan. Met die informatie kunnen we na de voorjaarsvakantie ons onderwijs zo organiseren dat iedere leerling de lesstof krijgt op het juiste niveau.

Bij antwoord 1 is het maken van de toets een doel geworden, terwijl het bij antwoord 2 een middel is gebleven.

Zonder te oordelen hopen wij dat zoveel mogelijk scholen antwoord 2 geven. Dat geeft aan dat de school zijn onderwijs kan aanpassen aan de vraag van de kinderen en past het aanbod beter.

Organiseer met MijnLeerlijn Leerdoelgericht Onderwijs

Bewust keuzes maken in je leerdoelen en daar je onderwijstijd mee vullen is één van de belangrijkste handreikingen voor het onderwijs op dit moment. Dit stelt niet alleen het ministerie van onderwijs, maar komt ook naar voren in recente onderzoeken.

Het inzichtelijk maken van de leerdoelen is daarin de eerste stap. Want pas als je weet wat je moet organiseren, kun je organiseren. Vervolgens kan je het lesaanbod kiezen en aanbieden dat het beste is voor iedere leerling.  Wij noemen dat Leerdoelgericht Onderwijs met als start het Gouden Curriculum. Met de trainingen, begeleiding en software van MijnLeerlijn is dat eenvoudig te realiseren voor iedere school.

Als je weet wat je moet organiseren, kun je organiseren.

Er zijn verschillende vertrekpunten om Leerdoelgericht Onderwijs te realiseren binnen de school. Graag benoemen wij de meest gekozen:

  • Manier 1 – vanuit een LVS toets
    • Er wordt een LVS toets afgenomen en de resultaten van de leerlingen worden vertaald naar concrete leerdoelen. Deze zijn toegevoegd aan het curriculum in de software en daardoor is dit eenvoudig toe te passen door de leerkracht of onderwijsassistent. Door deze stap te maken heeft de leerkracht naar aanleiding van de afname direct een vertaling naar de praktijk in de klas en kan daarna direct aan de slag met de concrete leerdoelen die passen bij de methodes en middelen die gebruikt worden.
  • Manier 2 – vanuit de methode / leerlijn in de school
    • Aan de hand van de huidige resultaten of door het afnemen van (extra) methode-toetsen wordt in beeld gebracht welke leerdoelen beheerst worden door de leerlingen. Dit wordt aangegeven in de software van MijnLeerlijn. Vervolgens kan de leerkracht per hoofd- en deelgebied zien welke leerdoelen beheerst en nog behaald moeten worden. Vervolgens wordt iedere leerling op leerdoel niveau geclusterd worden om te werken aan de leerdoelen die voor hem / haar noodzakelijk zijn.

De eerste stappen naar Leerdoelgericht Onderwijs zijn overzichtelijk en haalbaar voor ieder schoolteam:

  1. Het team geeft aan op welke manier je wil werken (manier 1 of manier 2)
  2. Het team krijgt toegang tot de online omgeving inclusief een ‘knoppentraining’
  3. De resultaten worden verwerkt in de software van MijnLeerlijn en volgt de training ‘je onderwijs in beeld’
  4. De actuele status van het leerdoel wordt bijgehouden om het zicht te behouden op de resultaten van iedere leerling.

En daarna gaan we gewoon door…

De software van MijnLeerlijn is iedere dag een meerwaarde voor de leerkracht en leerling. Naast de leerdoelen is er ruimte voor eigen leerdoelen, dag- en weektaken, eigenaarschap voor de leerling, behaalde successen, communicatie, uitgestelde aandacht,  zorgplannen,  enz. 

Het Gouden Curriculum principe en ons Leerdoelgericht Onderwijs is het onderwijs organiseren vanuit leerlijnen. MijnLeerlijn helpt het team om dit op een werkbare wijze te gaan en vooral blijven organiseren.

Het leerdoelenoverzicht, alles in één scherm voor de leerkracht

Belangrijke informatie op verschillende plekken is verleden tijd met MijnLeerlijn. Het leerdoelenoverzicht is uniek en praktisch voor de leerkracht. Het heeft als basis de status van het leerdoel per leerling verdeeld per blok / periode (afhankelijk van de versie). Je kunt een eenvoudig als leerkracht deze status aanpassen, een stappenplan met instructie en materialen sturen of persoonlijke berichten sturen naar leerlingen met informatie of vragen.

Leestijd: 3 minuten

Ondersteuningsbehoefte in beeld

Een effectieve les begint met een goede startsituatie voor iedere leerling. Daarbij is eventuele ondersteuning of bijzonderheden rondom de leerling belangrijke informatie voor de leerkracht. In veel gevallen wordt dit vastgelegd in groepsoverzichten of in leerling dossiers. Papieren die vaak niet praktisch of onoverzichtelijk zijn voor in het klaslokaal. MijnLeerlijn heeft daarom een ondersteuning toegevoegd aan het portfolio van de leerling. Daarop kan voor iedere leerling de benodigde ondersteuning, gemaakt afspraken of bijzonderheden worden genoteerd. De ondersteuning kan ondergebracht worden in 6 categorieën die door de school zelf bepaald kunnen worden. Deze zijn herkenbaar gemaakt met een kleur en worden weergegeven voor de leerkracht onder de naam van de leerling. Wanneer de leerkracht hierop klikt verschijnt het tekst venster.

Uitgestelde aandacht

Als leerkracht wil je adequaat inspelen op hulpvragen van leerlingen. Uitgestelde aandacht tijdens het zelfstandig (ver)werken is daarbij belangrijk. De leerkracht is namelijk niet altijd beschikbaar. In de klas worden dan vaak zelfstandig werkblokjes of vraagtekenkaartjes ingezet. MijnLeerlijn heeft hiervoor een digitale en overzichtelijke oplossing. Met de hulpbutton kan de leerling aangeven bij het leerdoel dat er extra hulp nodig is. De leerkracht ziet dit eveneens in zijn leerdoelenoverzicht dankzij de vraagtekens bij de status van het leerdoel. Het aantal leerlingen met een vraag is zichtbaar, maar ook de leerdoelen waarover een hulpvraag is gesteld. Hierdoor weet je of er een extra instructie groep of moment moet worden georganiseerd. Zo voorkom je dat je een aantal keer dezelfde vraag moet beantwoorden en kan er effectiever met de lestijd omgegaan worden.

Ik ben ‘klaar’ met de opdracht(en)

Tijdens het zelfstandig (ver)werken wil je als leerkracht weten welke leerlingen klaar zijn met de opdracht en aan de slag kunnen met andere of uitdagende opdrachten. In MijnLeerlijn kan de leerling aangeven dat het de opdrachten die horen bij het leerdoel heeft afgerond. Dit kan met de klaar-button en geeft de leerling wederom een stimulerende fysieke actie. De leerkracht ziet dit in het leerdoelenoverzicht door het uitroepteken bij de status van het leerdoel. Op zijn eigen tijd kan de leerkracht vervolgens controleren of de opdracht voldoende is gemaakt, terwijl de leerling al heeft kunnen doorwerken.

Voortgang weergeven

Voor de leerkracht is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te hebben over hoe het verwerken van de leerstof gaat. Die belangrijke informatie kan namelijk direct gebruikt worden in de klas of meegenomen in de voorbereiding voor de volgende les. Hierdoor weet je of je verder kunt of nog tijd aan instructie of oefening moet besteden. Met de vijf voortgangsbollen kan de leerling aangeven hoe het werken aan de opdracht verloopt of hoeveel onderdelen van de opdracht zijn afgerond. Dit wordt weergegeven onder de status van het leerdoel. Een stimulerende factor voor de leerling is de fysieke actie die gedaan wordt door het selecteren van de voortgangsbol.

Vragen of benieuwd naar meer praktijkverhalen? Neem contact op via contact@mijnleerlijn.nl/mijnleerlijn of bezoek www.mijnleerlijn.nl/mijnleerlijn

Het persoonlijk leerdoelen plan voor de hele groep geeft het totale inzicht aan de leerkracht

Met de update PLP GROEP in de software van MijnLeerlijn is het mogelijk voor de leerkracht om een totaaloverzicht van de leerdoelen te genereren per groep. Hiermee spelen we in op de wens van veel leerkrachten om meer zicht te krijgen op het actuele lesaanbod.

Op de nieuwe pagina binnen de groepen wordt er binnen enkele seconden een leerdoelenplan gegenereerd van de gekozen groep. Vervolgens kun je als leerkracht in één oogopslag zien hoeveel doelen er binnen een hoofd- en deelgebied actief zijn onder je leerlingen. Dit geeft je al direct belangrijke informatie voor je planning en organisatie. Lukt het je om de bedachte leerlijn te blijven volgen of zijn er kleine of grote aanpassingen nodig. Dat is doelgericht werken en niet klakkeloos volgen.

Naast het aantal doelen kun je ook de specifieke leerdoelen per deelgebied tonen. Hiermee kun je als leerkracht je focus leggen op een deelgebied. Ga je een nieuw doel aanbieden? Een extra instructie aanbieden? Een aantal kinderen extra begeleiden? Is het al tijd om wat te toetsen? Of laat je ze juist een half uur zelfstandig verwerken? Natuurlijk is de functie, net zoals in de andere leerdoelenoverzichten, om aantallen per status in te zien beschikbaar.

Voor het wijzigen, communiceren en verwerken ga je met één knop naar het leerdoelenoverzicht. Door bij een deelgebied op het ‘oog’ te klikken genereert het systeem deze binnen enkele seconden. Vervolgens kun je als leerkracht voor, tijdens of na de les je ‘administratie’ doen. Je voorbereiding op de volgende lesdag pak je op deze manier gelijk mee. En ook die lesdag kun je weer leerdoelgericht aan de slag… voor iedere leerling!

‘Jaaaaaa, dit is top! Zo hebben wij als school precies in beeld wat er nog georganiseerd moet worden!’

 

Vragen of benieuwd naar meer (praktijk) verhalen? Neem contact op of kijk op onze socials. 

 

 

Adaptieve software is een leermiddel, maar bepaalt niet onze organisatie

Bij het leerdoelgericht onderwijs bepaal je als leerkracht het aanbod en het moment van aanbieden. Om dit mogelijk te maken heb je inzicht nodig in de leerlijnen. Wij gebruiken daarvoor MijnLeerlijn. Hierin staan al onze leerdoelen, van rekenen tot en met bewegingsonderwijs. 

Bij het bepalen van het aanbod volgen wij niet klakkeloos een methode of softwarepakket. Want ook adaptieve software blindelings volgen is werken volgens een methode. Zwart-wit gezegd gaan wij nooit zomaar verder met de volgende les, opdracht of bladzijde. Continu kijkt de leerkracht wat er nodig is. Die heeft het totaalplaatje en weet wat de beste vervolgstap is voor een leerling/groep. Regelmatig werkt een leerling aan een ander vak of andere opdracht dan de groep wanneer het leerdoel behaald is. Zo kunnen we de onderwijstijd voor iedere leerling effectief maken.

Gynzy verwerkingssoftware gebruiken wij bijvoorbeeld bij de leerdoelen van rekenen en spelling. Dit soort adaptieve software is een goede ondersteuning voor de leerkracht en leerling. Het stemt de opdrachten af en biedt verschillende oefenvormen. Het geeft ook inzicht in de voortgang per opdracht of deelgebied en stelt de leerkracht in staat om direct hierop te anticiperen. De leerling krijgt direct feedback en kan snel leren van zijn fouten. 

Bij ons bepaalt de leerkracht of een leerdoel behaald is en de leerling door mag, niet de software. 

De organisatie van ons onderwijs staat los van de adaptieve software of methode. Wij zijn daardoor niet afhankelijk van het aanbod. We kunnen ook op andere manieren leerdoelen aanbieden of laten behalen, zonder daarbij het inzicht te verliezen.


Op deze manier blijf je als leerkracht en leerling eigenaar van het leerproces.

De voortgang van de leerlingen bepaalt bij ons het lesaanbod.

Door: Dirk-Jan de Graaf – leerkracht CBS de Grondtoon

Op CBS De Grondtoon werken wij leerdoelgericht. Dit betekent dat niet de methode of adaptieve software het lesaanbod bepaalt, maar dat de leerkrachten dit zelf doen. De methodes en software gebruiken wij puur als bron.

Het eigenaarschap en kennis van de leerlijnen is binnen het team enorm gegroeid. Daardoor hebben we goede keuzes kunnen maken hoe de leerlijnen eruit zouden moeten zien. Voor het lesaanbod wordt er continu gekeken naar de beheersing van de groep, maar ook naar de individuele leerling. Aan de hand daarvan bepaalt de leerkracht of iets herhaald of extra uitgelegd moet worden en wanneer het door een leerling daadwerkelijk behaald is. 

Als ‘hart’ van ons onderwijs gebruiken wij MijnLeerlijn. Iedere leerling is aan een passend niveau gekoppeld. Dit kan per vakgebied of zelfs deelgebied verschillend zijn en is gelijk uitgesplitst in referentieniveaus. De leerling krijgt in zijn Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP) automatisch de leerdoelen die passend zijn. Door dit overzicht heeft een leerling zelf inzicht in zijn leerproces en wordt als vanzelf eigenaar. Zodra er een instructie is gegeven geeft de leerkracht bij het leerdoel aan wat er van de leerling wordt verwacht. Denk hierbij aan de oefeningen die gemaakt moeten worden, wat er beheerst moet zijn en hoe het getoetst wordt.

De leerling kan bij de leerdoelen waar aan gewerkt wordt contact maken met de leerkracht. Dit kan via de messenger / chat. De leerling kan ook eenvoudig aangeven als er extra hulp nodig is of wanneer hij denkt het leerdoel te beheersen. 

Dankzij het inzicht in de voortgang ten opzichte van de leerdoelen is het mogelijk om leerlingen te clusteren in (niveau)groepen. De eerste instructie is veelal aan een hele niveaugroep. Daarna is de oefen- en verwerkingstijd aan de hand van behoefte. 

Doordat je als leerkracht constant inzicht hebt in het aantal leerlingen dat het doel nog niet heeft behaald, kun je daar extra instructies voor organiseren. Daarnaast kun je via de PLP leerlingen die het leerdoel hebben behaald aan uitdaging, verbreding of nog niet behaalde doelen laten werken.

Zo kunnen we per leerdoel convergent differentiëren.

Met MijnLeerlijn lukt het ons om op een inzichtelijke en werkbare manier onderwijs te bieden in (niveau)groepen vanuit leerdoelen. Om op die manier beter aan te sluiten op de ‘zone van naaste ontwikkeling’ van iedere leerling. 

Wij blijven onze organisatie aanpassen aan de hand van het inzicht wat we hebben!

 

Vragen of benieuwd naar meer praktijkverhalen? Stuur een mail naar Dirk-Jan de Graaf. (dirkjan.de.graaf@degrondtoon.nl)