Aanvragen Parnassys-koppeling

Voor het aanvragen van de Parnassys-koppeling dient eerst contact te worden opgenomen met de contactpersoon of stuur een verzoek via helpdesk@mijnleerlijn.nl.

Welke informatie is er nodig?

Uiteraard dient de school te beschikken over een eigen Parnassys-omgeving. Wij hebben voor een koppeling het verzoek en het brin-nummer nodig van de school om een koppelingsuitnodiging te versturen. Daarnaast het eventuele verzoek voor de automatische synchronisatie(s) van leerlingen en leerkrachten en/of ouders.

Let op! Wanneer ouders gesynchroniseerd worden ontvangen zij direct informatie over hun account. Wellicht is het verstandiger om dit op een later moment te doen.

Wat doet de school na de uitnodiging?

Wanneer de uitnodiging is gedaan zal MijnLeerlijn zichtbaar zijn bij de koppelpartners. Dit is in Parnassys alleen zichtbaar voor de accounts die beheerdersrechten hebben.

Klik op de koppeling en vervolgens op afnemen. Hiermee is de koppeling tot stand gekomen.

Wat doet de helpdesk van MijnLeerlijn?

De helpdesk zorgt ervoor dat de eerste synchronisatie wordt gedaan en wordt gecontroleerd. Daarnaast doen ze de instellingen voor de, indien gewenst, automatische synchronisatie(s).

En daarna?

De school kan in vervolg zelf wijzigingen doen via Parnassys. Deze worden dan meegenomen bij de eerstvolgende automatische of handmatige synchronisatie.

De instellingen kunnen ingezien worden van een beheerdersaccount bij SCHOOL INSTELLINGEN > INSTELLINGEN. Om de synchronisatie goed te laten verlopen kunnen deze instellingen alleen aangepast worden door onze helpdesk. Stuur daarvoor een verzoek naar helpdesk@mijnleerlijn.nl. Neem ook contact op wanneer er iets niet goed gaat / lijkt te kloppen.

Handig om te weten:

 • Nieuwe leerlingen worden gesynchroniseerd op het moment dat ze daadwerkelijknonderwijs gaan volgen (datum inschrijving)
 • Wijzigingen van gegevens voor leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen enkel gedaan worden in Parnassys.
 • Alleen de leden van Parnassys-groepen kunnen niet aangepast worden in MijnLeerlijn, enkel in Parnassys.
 • Aan het einde van het schooljaar vernieuwd Parnassys de groepen, hierdoor worden deze ook opnieuw aangemaakt in MijnLeerlijn. De groepen in MijnLeerlijn waarvoor deze groepen de bron zijn, dienen dan opnieuw gekoppeld te worden.

Werken met de digitale klassenmap

Met de digitale klassenmap kan de leerkracht leerdoelen koppelen aan lessen en een lestype en lesnotitie toevoegen. Wanneer leerlingen werken vanuit de eigen online omgeving zien zij dezelfde informatie.

Handig: Met de digitale klassenmap kunnen leerlingen vooraf al zien wat er behandeld gaat worden in de les.


Klassenmap inrichten (beheerder)

Het inrichten van de klassenmap kan worden gedaan met het account van de beheerder(s).


Klassenmap zichtbaar in MijnDashboard

Wanneer de digitale klassenmap actief is gemaakt in de schoolomgeving wordt deze weergegeven in MijnDashboard. De huidige lesweek wordt getoond en de huidige dag is geselecteerd. De andere dagen van de lesweek kunnen aangeklikt worden om deze weer te geven. Het is ook mogelijk om een of meerdere weken vooruit of terug te kijken (afhankelijk van de schoolinstelling). Klik hiervoor op de < of >.


Les bewerken door leerdoelen en/of een lesnotitie toe te voegen

 1. Kies de les waar je leerdoelen aan wilt koppelen en/of een lesnotitie wil toevoegen. Klik hiervoor op
 2. Klik op LES BEWERKEN
 3. Met de kan per leerdoel of per deelgebied het aantal statussen opgevraagd worden om direct inzicht te geven.
 4. Selecteer de leerdoelen die aan de les gekoppeld moeten worden. Dit kunnen leerdoelen zijn uit meerdere hoofd- en deelgebieden. Dit kan overgeslagen worden.
 5. Klik onderaan de pagina op VOLGENDE
 6. Selecteer een lestype en voer een lesnotitie in. Dit kan overgeslagen worden.
 7. Controleer de leerdoelen en/of de lesnotitie en klik op OPSLAAN en OKE
 8. De leerdoelen worden nu weergegeven bij de les. De knop DOELEN OVERZICHT is nu actief geworden.


Direct een passend leerdoelenoverzicht

Wanneer er minimaal één leerdoel gekoppeld is aan een les, kan er een leerdoelenoverzicht worden gegenereerd. Dit overzicht bestaat uit de leerlingen die aanwezig zijn in de les en de leerdoelen die gekoppeld zijn aan de les. Klik hiervoor op de button DOELEN OVERZICHT. Vanuit dit overzicht kunnen dezelfde acties gedaan worden als in alle andere leerdoelenoverzichten


Aanwezigheid van de leerling(en)

In de digitale klassenmap is het mogelijk om (per les) de aanwezig- of afwezigheid bij te houden. Klik hiervoor op AANWEZIGHEID. Vervolgens kan er voor de hele groep in één keer of per leerling de aanwezig- of (reden van) afwezigheid aangegeven worden.

De aanwezigheid is voor ieder lesblok aan te geven, echter wordt de instelling ‘automatisch’ doorgezet naar de onderliggende lesblokken. Is een leerling dus later op school, dan dient de leerkracht bij het eerste lesblok dat de leerling weer aanwezig is, de aanwezigheid weer aan te passen.


Rooster inzien van leerkracht of leerling

In de MijnRooster kan de leerkracht het rooster tonen van een collega (leerkracht) of een leerling. Dit kan door in het zoekveld ‘zoek een ander rooster’ de naam in te voeren.

Het rooster van een leerling laat bij gekoppelde leerdoelen altijd de individuele status per leerdoel van de leerling zien. De acties en getoonde buttons zijn wel passend bij het leerkracht-account.

 

Met Leerdoelgericht Onderwijs altijd in de zone van naaste ontwikkeling

Leerdoelgericht Onderwijs werkt altijd vanuit de zone van naaste/aangrenzende ontwikkeling (ZNO, Vygotsky (1896-1934)). Dit is het aanspreken van het kind op het ontwikkelingsniveau dat net buiten bereik is. Met het juiste aanbod, passende activiteiten en hulp van volwassenen of leeftijdsgenoten kan het kind zich in een positieve flow ontwikkelen.
Leerdoelgericht Onderwijs en de software van MijnLeerlijn stellen de leerkracht in staat om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van iedere leerling en de bijbehorende groep(en). Door te werken met een duidelijke en zichtbare leerlijn komt de Zone van Naaste ontwikkeling in beeld. De leerkracht kan vervolgens keuzes maken in het aanbod voor een (selectie van de) groep of individuele leerling.

Leerdoelenoverzicht in de schoolomgeving toont voor de leerkracht de ontwikkeling en Zone van Naaste Ontwikkeling per leerling in groepsverband per vak- of deelgebied.
Het zichtbaar maken van de Zone van Naaste ontwikkeling is in de schoolomgeving ook per leerling zichtbaar op het Persoonlijke LeerdoelenPlan. Toegankelijk voor leerkracht, leerling en ouder(s) (optioneel!). Het tonen van behaalde leerdoelen is daarbij een optie.
Het Persoonlijke LeerdoelenPlan (PLP) toont voor de leerkracht én leerling de ontwikkeling en Zone van Naaste ontwikkeling
Een krachtige toevoeging daarbij is het zicht houden op het streefniveau (uitstroomniveau) / einddoel voor iedere leerling ten opzichte van de haalbaarheid in handelen, mogelijkheden en organisatie voor de leerkracht én leerling.
In de analyse blijft het uitstroomniveau voor de leerling per (kern)vak zichtbaar voor de leerkracht. Dit ondersteunt bij het maken van keuzes in het aanbod.

De begrippen zone van naaste ontwikkeling en actuele ontwikkeling werden voor het eerst gebruikt door de Russische psycholoog Vygotsky (1896-1934). Hij deed veel onderzoek naar de manier waarop kinderen leren (1). Met het kernbegrip ZNO heeft Vygotsky een belangrijke plaats verworven in de onderwijskunde. Nu wordt in elk didactisch model terecht vanuit gegaan dat het onderwijs moet aansluiten bij de beginsituatie, i.c. het aanwezige ontwikkelingsniveau van het kind.(2)

(1) bron: https://wij-leren.nl/zone-van-naaste-ontwikkeling.php (2) J.F. Vos, Lev Semenovic Vygotskij. In: Q.L.Th. v.d. Meer, H.A. Bergman (1975), Onderwijskundigen van de twintigste eeuw. Wolters-Noordhoff, Groningen, p. 94-110.

Cyclussen binnen Leerdoelgericht Onderwijs

Binnen Leerdoelgericht Onderwijs zijn er twee cyclussen te onderscheiden. De eerste is per leerdoel en de tweede is per periode. Beide cyclussen zijn een hulpmiddel voor de leerkracht. Ten eerste om het aanbod in de zone van naaste ontwikkeling te houden, ten tweede om het haalbaar te houden qua organisatie voor de leerkracht en tot slot om de leerdoelen binnen de periode zo veel als mogelijk aan te bieden zodat men hoge verwachtingen blijft stellen.
 
Iedere cyclus bestaat uit:
 • Waarnemen, wat ziet de leerkracht in de klas en in de data (statussen).
 • Begrijpen, wat zegt de data de leerkracht
 • Plannen, welke actie(s) moeten er uitgevoerd worden en in welk tijdsbestek.
 • Analyseren, is het haalbaar en voldoet het aan de verwachtingen.

Per leerdoel

De cyclus begint bij het waarnemen door de leerkracht. Dit vindt plaats in de (les)voorbereiding en tijdens het werken in de klas. De handeling die hierbij hoort in de schoolomgeving voor de leerkracht is het bijhouden van de statussen.
 
De volgende stap is het begrijpen van de data. Dit kan in de schoolomgeving met het Leerdoelenoverzicht of de PLP Overzichten binnen een groep. De leerkracht stelt zich daarbij de vraag wat er nodig is om het leerdoel te laten behalen door de leerling. Deze informatie kan ook gedeeld en besproken worden binnen het schoolteam, met het kind en ouder(s). Het kan er toe leiden dat er besloten wordt om het streefniveau en daarmee dus het aanbod voor de leerling aan te passen.
 
Vervolgens gaat de leerkracht plannen. Dit is veelal per week. Daarin neemt het de benodigde (onverwachte) extra tijd mee die nodig is om leerlingen het leerdoel te laten behalen. Want bij leerlingen waarbij dit niet lukt gaan (op de lange termijn) vastlopen in de leerlijn.
 
De laatste stap is het analyseren. Dit vindt plaats in de klas tijdens de les, tijdens het bijhouden van de statussen en naast het lesgeven. De verkregen data en informatie neemt de leerkracht mee naar de eerste stap; waarnemen.
 

Per periode

De cyclus begint bij het waarnemen door de leerkracht en eventueel de intern begeleider / kwaliteitsmedewerker. De Leerdoelenoverzichten binnen de groep en het curriculum worden gebruikt als bron. Binnen de groep toont het voornamelijk de leerdoelen die in de klas georganiseerd moeten worden en binnen het curriculum zijn dit de leerdoelen die passen bij het niveau van het hoofd- of deelgebied.
 
De volgende stap is het begrijpen van de data uit de Leerdoeloverzichten. Welke leerdoelen vallen op (positief en negatief) en wat betekent dit voor de organisatie. Belangrijk is om daarbij de cyclus per leerdoel en de ingezette acties, mee te nemen.
 
Daarna gaat de leerkracht plannen en rekening te houden met de gevolgen van keuzes. Om het onderwijs te kunnen organiseren is haalbaarheid een belangrijke factor. Daarbij helpt het clusteren van leerlingen, via de Leerdoeloverzichten, of het inzetten van (externe) hulp.
 
De laatste stap is analyseren. Lukt het om het aanbod passend te houden voor de groep of zijn er (toch) voorlopers of achterblijvers? Zijn de plannen uit te voeren, is het haalbaar? Wordt aan de verwachting voldaan? De data en kennis neemt de leerkracht mee naar de eerste stap; waarnemen.

Handmatig gebruikers toevoegen aan de schoolomgeving (zonder Parnassys-koppeling)

Een beheerdersaccount van de schoolomgeving kan handmatig gebruikers toevoegen. Dit zijn leerlingen, ouders, leraren of beheerders. Het is mogelijk om meerdere nieuwe gebruikers te importeren via een .xls betand. Wanneer een school gebruik maakt van de Parnassys-koppeling is het niet nodig om nieuwe gebruikers handmatig toe te voegen.

Handig: Met de Parnassys-koppeling worden nieuwe leerlingen, ouders en leraren direct toegevoegd wanneer deze in Parnassys worden opgenomen. De synchronisatie kan dagelijks of handmatig worden uitgevoerd. Klik hier voor de uitleg.


Handmatig één nieuwe leerling toevoegen

Handig wanneer er een nieuwe leerling op school start. Ouderaccounts kunnen in dezelfde handeling aangemaakt en gekoppeld worden.

 1. Ga naar MijnGebruikers > Leerlingen en klik op LEERLING TOEVOEGEN (alleen mogelijk met een beheerdersaccount)
 2. Kies voor Maak een leerling profiel aan
 3. Vul de gegevens in.
  • Het Niveau is het gelijk aan het leerjaar
  • De Email wordt de loginnaam voor de leerling. Dit hoeft geen bestaand emailadres te zijn!
  • De Coachgroep is de groep waarvan de leerling lid is. Dit kan eventueel later ingevuld / aangepast worden.
 4. Maak nieuwe ouder(s) aan, koppel een bestaande ouder of sla deze stap over door op VOLGENDE te klikken
  • Kies een bestaande ouder door de eerste letter van de voornaam in te typen
  • Maak een nieuw ouderprofiel aan door de gegevens in te vullen. Klik op + OPSLAAN OUDER. De ouder wordt direct aan de leerling gekoppeld.
 5. Controleer de gegevens en klik op VOLGENDE om het account aan te maken.
 6. Noteer het wachtwoord van de leerling. Samen met het ingevoerde emailadres kan de leerling inloggen in de schoolomgeving. Het wachtwoord kan aangepast worden op het profiel van de leerling door leerkrachten en beheerders!


Handmatig meerdere leerlingen toevoegen met .xls bestand.

Handig wanneer meerdere leerlingen op school starten. Ouderaccounts dienen hiervoor eerst aangemaakt worden of later gekoppeld te worden.

 1. Ga naar MijnGebruikers > Leerlingen en klik op LEERLING TOEVOEGEN (alleen mogelijk met een beheerdersaccount)
 2. Kies voor Upload .xls bestand
 3. Download de leerling template, voer de gegevens in en sla het bestand op
  • Email is de inlognaam voor de leerling en hoeft geen bestaand emailadres te zijn
  • Het Niveau is het niveau van de leerdoelen die de leerling krijgt. In veel gevallen is dit gelijk aan de jaargroep
  • De stamgroep is de groep in de schoolomgeving van de leerling lid van wordt. Dit kan eventueel later aangevuld worden.
  • Vul een wachtwoord in. Deze kan later aangepast worden op het profiel van de leerling leerkrachten en beheerders.
 4. Ga terug naar de schoolomgeving
 5. Kies voor Klik om een bestand te uploaden voor een leerling
 6. De melding geeft aan of het gelukt is, hoeveel leerlingen zijn geüpdatet of waarbij het niet is gelukt.


Handmatig één nieuwe ouder toevoegen

 1. Ga naar MijnGebruikers > Ouders en klik op OUDER TOEVOEGEN (alleen mogelijk met een beheerdersaccount)
 2. Kies voor Maak een Ouder profiel aan
 3. Vul de gegevens in:
  • De Email wordt de loginnaam voor de ouder. Dit hoeft geen bestaand emailadres te zijn!
 4. Koppel de ouder aan één of meerdere leerlingen of sla deze stap over door op VOLGENDE te klikken
  • Kies een bestaande leerling door de eerste letter van de voornaam in te typen
 5. Controleer de gegevens en klik op VOLGENDE om het account aan te maken.
 6. Noteer het wachtwoord voor de ouder. Samen met het ingevoerde emailadres kan de ouder inloggen in de schoolomgeving. Het wachtwoord kan aangepast worden op het profiel van de ouder door leerkrachten, beheerders en de gebruiker!


Handmatig meerdere ouders toevoegen met .xls bestand.

 1. Ga naar MijnGebruikers > Ouders en klik op LEERLING TOEVOEGEN (alleen mogelijk met een beheerdersaccount)
 2. Kies voor Upload .xls bestand
 3. Download de Ouder template, voer de gegevens in en sla het bestand op
  • Email is de inlognaam voor de ouder en hoeft geen bestaand emailadres te zijn
  • Bij Inlognaam leerling kunnen de inlognaam / inlognamen van de kinderen ingevoerd worden. Ouders worden dan direct aan deze leerlingen gekoppeld. Dit kan later aangepast worden op het profiel van de leerling door leerkrachten en beheerders.
 4. Ga terug naar de schoolomgeving
 5. Kies voor Klik om een bestand te uploaden voor een ouder
 6. De melding geeft aan of het gelukt is, hoeveel ouders zijn geüpdatet of waarbij het niet is gelukt.


Handmatig één nieuwe leraar toevoegen

 1. Ga naar MijnGebruikers > Leraren en klik op LERAAR TOEVOEGEN (alleen mogelijk met een beheerdersaccount)
 2. Kies voor Maak een Leraar profiel aan
 3. Vul de gegevens in:
  • De Email wordt de loginnaam voor de leerkracht. Dit hoeft geen bestaand emailadres te zijn!
  • Koppel eventueel de Coachgroep of Stamgroep (klas) aan de leerkracht. Dit kan eventueel later door de leerkracht of beheerder bij Groepen in de schoolomgeving.
 4. Controleer de gegevens en klik op VOLGENDE om het account aan te maken.
 5. Noteer het wachtwoord voor de leerkracht. Samen met het ingevoerde emailadres kan de leerkracht inloggen in de schoolomgeving. Het wachtwoord kan aangepast worden op het profiel van de leerkracht door beheerders en de gebruiker!


Handmatig meerdere leerkrachten toevoegen met .xls bestand.

 1. Ga naar MijnGebruikers > Leraren en klik op LERAAR TOEVOEGEN (alleen mogelijk met een beheerdersaccount)
 2. Kies voor Upload .xls bestand
 3. Download de Leraar template, voer de gegevens in en sla het bestand op
  • Email is de inlognaam voor de leerkracht en hoeft geen bestaand emailadres te zijn
 4. Ga terug naar de schoolomgeving
 5. Kies voor Klik om een bestand te uploaden voor een leraar
 6. De melding geeft aan of het gelukt is, hoeveel leerkrachten zijn geüpdatet of waarbij het niet is gelukt.


Handmatig één beheerder toevoegen

 1. Ga naar MijnGebruikers > Beheerders en klik op BEHEERDER TOEVOEGEN (alleen mogelijk met een beheerdersaccount)
 2. Kies voor Maak een Beheerder profiel aan
 3. Vul de gegevens in:
  • De Email wordt de loginnaam voor de leerkracht. Dit hoeft geen bestaand emailadres te zijn!
 4. Controleer de gegevens en klik op VOLGENDE om het account aan te maken.
 5. Noteer het wachtwoord voor de beheerder. Samen met het ingevoerde emailadres kan de beheerder inloggen in de schoolomgeving. Het wachtwoord kan aangepast worden op het profiel door beheerders.

Werken in het curriculum van de schoolomgeving

Het curriculum van de schoolomgeving is het het ‘hart’ van je onderwijs. Alle leerdoelen en bijbehorende informatie is hier opgeslagen en te vinden. Het is verdeeld in hoofdgebied, deelgebied, niveau en periode. Er kunnen eigen hoofdgebieden en deelgebieden worden toegevoegd, passend bij het onderwijs, de visie of organisatie van de school.

Handig dat je kunt filteren op niveau en/of periode.


Inzien van het aantal leerdoelen per niveau(s) en/of periode(s)

De leerkracht kan voor de periode afronding / planning gebruik maken van het curriculum om het aantal nieuwe leerdoelen in te zien. Dit kan per hoofdgebied, per deelgebied, per niveau en/of per periode.

Handig om een overvolle organisatie te voorkomen en vooraf na te denken over je organisatie.

 1. Ga naar Curriculum
 2. Klik op AANTALLEN INZIEN bij het hoofdgebied (inclusief de deelgebieden) per periode te zien. Per deelgebied worden de aantallen tussen ( ) getoond.
  Optie: Filter op niveau of periode om te specificeren. AANTALLEN INZIEN toont dan de aantallen voor het gefilterde niveau en/of de periode.


Leerdoelen inzien voor de komende periode(s)

De leerkracht kan de leerdoelen inzien voor de komende periode(s) / het komende schooljaar. Dit kan meegenomen worden in de voorbereiding

Handig want leerdoelen die nog niet gekoppeld zijn aan minimaal 1 leerling worden niet getoond in het Leerdoelenoverzicht. Deze zijn namelijk op basis van een actieve koppeling met een leerling.

 1. Ga naar Curriculum
 2. Filter op het gewenste niveau en/of periode(s)
 3. Open per deelgebied de leerdoelen voor dat niveau en/of die periode


Open het leerdoel

Op de pagina’s van het leerdoel staat beschreven wat de leerkracht nodig heeft om zijn les te geven en kan er lesmateriaal opgeslagen worden. Daarnaast kan er voor gekozen worden om stappenplannen voor de leerling te maken of te communiceren met collega’s over het leerdoel.

Het leerdoel kan op twee manieren geopend worden:

 1. Open het deelgebied met om de leerdoelen weer te geven
 2. Klik op om de pagina’s in een pop-up te openen of klik op om de pagina’s in een nieuw scherm te openen

Curriculum leerdoel openen


Leerdoelen toevoegen aan of verwijderen uit het curriculum.

Alleen een beheerder kan leerdoelen toevoegen aan of verwijderen uit een curriculum.

 1. Ga naar het curriculum en open eventueel het deelgebied
 2. Klik op VOEG LEERDOELEN TOE om een leerdoel toe te voegen binnen het deelgebied
 3. Klik op achter het leerdoel om deze te verwijderen.

leerdoel toevoegen of verwijderen aan curriculum


Aanpassen van de naam, het niveau of de periode van het leerdoel

De naam van het leerdoel, het niveau en/of de periode van het leerdoel kan door leerkrachten aangepast worden. Dit is direct zichtbaar voor alle gebruikers.
Let op: aanpassingen in het niveau en/of periode zorgen er niet voor dat leerdoelen verdwijnen van of toegevoegd worden aan het Persoonlijk LeerdoelenPlan van de leerling(en). Dit kan alleen door handmatig de leerdoelen toe te voegen (zie elders in onze klantenservice) of wanneer de periodewissel nog uitgevoerd gaat worden.

 1. Ga naar het curriculum en open eventueel het deelgebied
 2. Klik op om het leerdoel aan te passen
 3. Pas de naam aan van het leerdoel, wijzig het niveau en/of periode

Aanpassen van het leerdoel in het curriculum


Verplaatsen van een deelgebied of een leerdoel naar een ander hoofd- of deelgebied

Ieder deelgebied en leerdoel kan verplaatst worden binnen het curriculum. Dit is direct zichtbaar voor alle gebruikers.

 1. Ga naar het curriculum en open eventueel het deelgebied
 2. Klik op om het deelgebied of het leerdoel te verplaatsen
 3. Selecteer het hoofdgebied waar het deelgebied naar toe moet of selecteer het hoofdgebied en deelgebied waar het leerdoel naar toe moet

Animatie verplaatsen van deelgebied of leerdoel binnen het curriculum

 

Alles over Groepen in MijnLeerlijn

De leerkracht volgt de voortgang van een groep leerlingen via de desbetreffende groep of groepen waar een leerling deel van uit maakt. Groepen hebben verschillende mogelijkheden zoals een Groepsoverzicht statussen, Groepsoverzicht leerdoelen, GroepsNotities, Groepsdocument en GroepsAnalyse. Vanuit de groep kan de leerkracht communiceren met de leerlingen via de GroepsChat of een doelenset koppelen in een DoelensetPlan.

Handig bij de groepen is het Groepsoverzicht leerdoelen, vanuit daar ziet de leerkracht welke leerdoelen nog actief zijn binnen de groep.


Groepstypes

De omgeving bevat standaard Groepstypes. Via het beheerdersaccount kunnen deze aangepast worden of kunnen er nieuwe groepstypes aangemaakt worden. Lees hier meer over deze School instellingen [link].

 • Stamgroep, wordt gezien als de basisgroep voor de leerkracht en de leerling. Standaard is deze zichtbaar voor leerlingen.
 • Roostergroep, wordt gebruikt in de digitale klassenmap en het dynamische lesrooster. Standaard is deze zichtbaar voor leerlingen.
 • Coachgroep, is gekoppeld aan een coach en bestaat veelal uit een deel van een groep. Standaard is deze zichtbaar voor leerlingen.
 • Projectgroep, wordt gezien als een kleine groep leerlingen die bijvoorbeeld projectmatig samenwerken. Standaard is deze zichtbaar voor leerlingen.
 • Parnassys-groep, deze groep is gekoppeld aan en wordt beheerd via Parnassys. De mogelijkheden voor de leerkracht binnen de groep zijn beperkt. Standaard is deze zichtbaar voor leerlingen.

Een nieuwe groep aanmaken

De leerkracht kan zelf groepen aanmaken in de schoolomgeving. Deze groepen zijn toegankelijk voor en te gebruiken door alle leerkrachten. Bij het aanmaken kan de leerkracht ervoor kiezen om de groep toe te voegen aan MijnGroepen.

Handig om bijvoorbeeld een coachgroep of extra rekengroep aan te maken zodat je deze leerling(en) beter kunt volgen.

 1. Ga naar Alle Groepen (of Mijn Groepen) en klik op MIJNGROEP TOEVOEGEN
 2. Geef de groep een naam, kies het Groepstype en koppel de leerkracht(en) aan de groep (kan ook via GroepsProfiel)
 3. Selecteer de leerlingen die je wil toevoegen aan de groep (kan ook via GroepsProfiel) en klik op volgende
 4. Controleer de gegevens en klik op volgende. De groep is aangemaakt.


Leerlingen toevoegen aan of verwijderen uit een bestaande groep
Niet mogelijk bij Parnassys-groepen. Leerlingen moeten dan toegevoegd worden via Parnassys

De leerkracht kan (nieuwe) leerlingen zelf toevoegen aan of verwijderen uit een groep. 

 1. Selecteer de gewenste groep
 2. Klik op GroepsProfiel
 3. Klik op LEERLINGEN TOEVOEGEN om leerlingen toe te voegen
 4. Klik op achter de naam van een leerling en op VERWIJDER om de leerling uit de groep te verwijderen.

Om leerkrachten toe te voegen aan of te verwijderen uit een groep ga je naar VOEG LERAREN TOE.


GroepsChat
Relevant wanneer de leerlingen over een eigen of shared device beschikken.

De leerkracht kan met via de GroepsChat berichten, bestanden of opdrachten delen met de groep. Dit kan alleen bij Groepstypes die zichtbaar zijn voor leerlingen. De groepsleden kunnen hier vervolgens op reageren. Leerlingen kunnen de chat ook gebruiken om samen te werken of digitaal te overleggen.


GroepsNotities

Een leerkracht kan snelle notities of een overdracht kwijt op in het onderdeel GroepsNotities. Deze zijn voor ieder leerkracht toegankelijk.


Groepsoverzicht statussen

Op het Groepsoverzicht statussen kan de leerkracht de aantallen per status inzien op basis van hoofdgebied, deelgebied, niveau en/of periode. Daarmee kan de leerkracht de voortgang van ieder groepslid vergelijken met andere groepsleden en zo een analyse maken op de voortgang.

Meer informatie over Groepsoverzicht statussen


Groepsoverzicht leerdoelen

Op het Groepsoverzicht leerdoelen ziet de leerkracht de actieve leerdoelen (status blauw, geel, oranje) van de groepsleden. Dit kan gezien worden als het leerdoelenplan voor de leerkracht. Het overzicht toont de leerdoelen die de leerkracht nog moet organiseren. Het is mogelijk om direct een Leerdoelenoverzicht te generen.

Lees meer over Groepsoverzicht leerdoelen


DoelensetPlan
Relevant wanneer er een Doelenset is gekoppeld aan de groep

Wanneer er een Doelenset is gekoppeld aan de groep kan hier het DoelensetPlan aangepast of aangevuld worden.


GroepsAnalyse

De resultaten van de groepsleden (LVS) kunnen hier ingevuld worden. Dit is per toetsmoment. Daarnaast is er ruimte voor het noteren van notities en het aangeven of wijzigen van de uitstroom per hoofdgebied.

Meer informatie en uitleg volgt zo snel mogelijk

Doelensets

Met een Doelenset heb je de mogelijkheid om een eigen set leerdoelen te maken. Dit kan op basis van uitdaging, uitstroom, thema of project. De doelenset koppel je aan een (zelf samengestelde) groep.

Handig bij het onderwijs aan kleuters, thematisch werken of een vaste leerroute


Doelenset aanmaken

 • Klik in het menu op ‘Alle Doelensets’ of ‘Mijn Doelensets’
 • Kies rechtsboven voor DOELENSET TOEVOEGEN
 • Geef een naam en eventueel een beschrijving in
 • Selecteer alle leerdoelen (ongeacht hoofdgebied, deelgebied, niveau, periode) die bij de doelenset horen
 • Klik op VOLGENDE
 • Verwijder eventueel ongewenste leerdoelen
 • Klik op DOELENSET AANMAKEN

Zo maak je een doelenset aan


Doelenset wijzigen / aanvullen

Een bestaande Doelenset kan altijd gewijzigd worden, daarnaast kan er inhoud, media en een stappenplan toegevoegd worden.

Handig om nieuwe leerdoelen toe te voegen of juist te verwijderen uit de Doelenset. 

 • Klik in het menu op ‘Alle Doelensets’ of ‘Mijn Doelensets’
 • Kies de Doelenset die je wil wijzigen
 • Kies voor:
  • Leerdoelen | Voeg leerdoelen toe vanuit het curriculum of verwijder leerdoelen
  • Inhoud | Beschrijf de inhoud van de doelenset en/of geef informatie aan de leerkracht over de Doelenset
  • DoelensetPlan | Beschrijf de stappen en/of opdrachten voor de leerling om met de Doelenset aan de slag te gaan (optioneel)
  • Media | Sla bestanden, documenten en media op die passen bij de Doelenset (optioneel)
  • DoelensetChat | Communiceer met leerlingen en/of leerkrachten over de Doelenset

Doelenset wijzigen


Doelenset wijs je toe aan een Groep

Een Doelenset koppel je altijd aan een Groep in de software. De leerlingen uit deze groep krijgen vervolgens de leerdoelen uit de Doelenset op hun Persoonlijke LeerdoelenPlan.

Handig om soms een groep aan te maken met maar 1 leerling erin en dan een Doelenset te koppelen.

 • Ga naar Alle Groepen of Mijn Groepen
 • Selecteer de gewenste Groep
 • Ga naar GroepsProfiel
 • Klik bij Doelenset op het potlood
 • Selecteer de gewenste Doelenset en bevestig


Doelenset voortgang volgen en analyseren

Het PLP Overzicht genereerd voor de Groep met een Doelenset een overzicht van deze leerdoelen. Op het Persoonlijke LeerdoelenPlan kan het Doelenset-filter toegepast worden.

Handig: Bij een leerdoelenset gaat het niet om het niveau of de periode uit het curriculum, maar de actuele status van de leerling ten opzichte van het leerdoel wordt uiteraard getoond.

Het Doelenset-filter op het Persoonlijke LeerdoelenPlan van de leerling toont alleen de leerdoelen uit de Doelenset.

Handmatig leerdoelen toevoegen aan het Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP)

Naast het automatisch genereren van een Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP) is het ook mogelijk om handmatig leerdoelen toe te voegen. 

Handig om een leerling persoonlijke leerdoelen te geven of leerdoelen uit een ander niveau en/of andere periode.

Enkele leerling 

Voor een enkele leerling doe je dat bij het PLP op de leerlingpagina.

 • Klik op de knop “Voeg toe”
 • Selecteer de leerdoelen die je toe wil voegen uit het curriculum. Je kan bovenaan filteren op groep en periode.
 • Kies of het leerdoel voor het huidige PLP of het komende PLP is.
 • Klik op “volgende”

Meerdere leerlingen

Ga naar de overzichtspagina met alle leerlingen

 • Selecteer de leerlingen voor wie je leerdoelen wil toevoegen aan het PLP.
 • Klik rechtsboven op de knop “PLP toevoegen”.
 • Selecteer de leerdoelen die je toe wil voegen uit het curriculum. Je kan bovenaan filteren op groep en periode.
 • Kies of het leerdoel voor het huidige PLP of het komende PLP is.
 • Klik op “volgende”

 

Gestructureerd zelfstandig aan het werk

Met de software van MijnLeerlijn kan iedere leerling gestructureerd zelfstandig aan het werk op een leerplein. Wij geven graag een voorbeeld van een werkwijze:

1: Mijn Persoonlijk Leerdoelen Plan (PLP) 

 • Ik open mijn PLP en bekijk de statussen van de doelen.
 • Ik kijk in mijn doelenoverzicht welke doelen op “uitgelicht” staan. Hier kan ik aan werken. 
 • Ik klik op het oogje bij het uitgelichte doel.
 • In de stappen kan ik lezen wat ik moet doen om dit doel te behalen.
 • Heb ik deze leerdoelen allemaal af, kan ik kijken of ik zonder instructie aan een leerdoel kan werken dat op “huidig” staat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: Zelfstandig werken

 • Ik ga zelfstandig aan het werk met de stappen van dit doel. 
 • Wanneer ik een vraag heb, stel ik deze aan de leerpleinassistent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: Bericht sturen bij leerdoel (optioneel)

 • Wanneer de laatste 5 minuten van de leerplein tijd ingaan krijg ik een seintje van de leerpleinassistent.
 • Ik laat in de chat bij het leerdoel een bericht achter. Hierin laat ik weten waar ik aan heb gewerkt op het leerplein. 

4: Ik laat mijn werkplek netjes achter.